18 December 1970
Supreme Court
Download

PRABHAKAR SHANKAR DHURI Vs SH. S.G. PRADHAN & ORS.

Bench: J.C. Shah CJ,G.K. Mitter,K.S. Hegde,A.N. Grover,A.N. Ray
Case number: Writ Petition (civil) 514 of 1970