third-party plaintiff

noun
  1. : a defendant who files a third-party complaint against a third party