jailhouse

noun | \ ˈjāl-ˌhau̇s \ | jail·house
  1. : jail