financial

adjective | fi·nan·cial
  1. : relating to finance or financiers